CEPCD

CEPCD staat voor Continuing Education Program in Comprehensie Dentistry. CEPDC is een geaccrediteerd nascholingsprogramma voor de tandarts die zijn pijlen richt op complexe tandheelkundige problematiek.
Meer info

Welkom op de website van het CEPCD, een geaccrediteerd nascholingsprogramma voor die tandarts die zijn pijlen richt op complexe tandheelkundige problematiek. Deze 3-jarige voornamelijk klinisch gerichte opleiding vindt plaats in de Oisterwijkkliniek op basis van één dag per week (vrijdag) van september tot juli en wordt afgesloten met een examen. betekent Continuing Education Program in Comprehensive Dentistry. Het begrip “continuing” staat voor het doorlopende karakter van de opleiding; elk jaar in juli sluiten 3e jaars cursisten hun opleiding af, in september stromen telkens anderen in. Onder “comprehensive dentistry” verstaan we het aandacht schenken aan alle aspecten en integreren van alle mogelijke vakgebieden die bij de complexe tandheelkundige problematiek een rol kunnen spelen. De opleiding wordt gedragen door een interdisciplinair team van docenten en staat onder leiding van Jan Smeekens en Peter Thoolen.

Het programma stelt de kliniek nadrukkelijk op de voorgrond, maar kan natuurlijk niet zonder een gedegen theoretische basis. Deze laatste aspecten komen wekelijks aan de orde in de vorm van seminars, workshops en literatuurbesprekingen. Gastdocenten garanderen met hun circa 15 modulen van 1 of meerdere halve dagen een brede en gevarieerde basis. De modulen zijn niet alleen theoretisch; daar waar nuttig worden ze aangevuld met hands-on of zelfs klinische trainingen.

In de kliniek worden alle behandelingen bij de meestal verwezen patienten voorafgegaan door een uitgebreide anamnese, diagnostiek, indicatiestelling en behandelingsplanning. Bij complexe tandheelkundige problematiek is veelal een interdisciplinaire aanpak noodzakelijk. Het team van docenten met specialisten uit orthodontie, MKA-chirurgie, parodontologie, implantologie, endodontologie, klinische psychologie, logopedie, tandtechniek, etc. komt tijdens de opleiding periodiek bijeen voor gezamenlijk bespiegelingen en interdisciplinaire taakverdelingen. De behandelingsplanning is derhalve een gezamenlijk onderneming voor alle cursisten (en docenten); elke cursist kent dus elke klinische casus en is vrijwel altijd ook persoonlijk betrokken bij het klinische behandeltraject. Het gehele traject wordt volledig gedocumenteerd.

Iedere 3e vrijdag van de maand presenteert het CEPCD zich voor medewerkers van de kliniek, het interne tandtechnische lab, voor verwijzers, sponsoren en genodigden met een seminar waarin door een van de cursisten een casus c.q. thema wordt voorgesteld. Cursisten verzorgen niet alleen hun presentaties op 3e vrijdagen van de maand in de Oisterwijkkliniek, maar tevens voor afdelingsbijeenkomsten, studiegroepen of bijeenkomsten voor geïnteresseerden. Steeds wordt nagestreefd de bijdragen eveneens te publiceren in een Nederlandstalig tijdschrift.

CEPID staat voor Continuing Education Program in Implant Dentistry.

EST staat voor E learning en Scholing in de Tandheelkunde en is opgericht om scholingsprogramma’s in de tandheelkunde aan te bieden.

TTEA staat voor Thoolen Tandheelkundige Educatie en Advies.

Docenten

Jan Smeekens - Tandarts

Jan Smeekens studeerde af als één van de eerste tandartsen van de Nijmeegse Universiteit en werkte vervolgens een aantal jaren in een zeer inspirerende praktijk in Zwitserland. In deeltijd voerde hij tot 2009 een “Verwijspraktijk voor Parodontologie, Implantologie en Reconstructieve Tandheelkunde”. Vanaf 1971 was hij onafgebroken verbonden aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en wel op verschillende afdelingen: eerst Prothetische Tandheelkunde en later Parodontologie met vele nascholingsactiviteiten op het gebied van o.a. parodontologie, prothetische en reconstructieve tandheelkunde, craniomandibulaire dysfunctie, implantologie, elektrochirurgie. De juiste doelgroepen voor zijn visie om deze deelgebieden als onmisbare “gereedschappen” te integreren in planning en uitvoering van behandelingen om een optimaal tandheelkundig einddoel te bereiken vond hij op de universiteit in het internationale Masters-programma Parodontologie/Implantologie en bij de Parodontologie-keuzeblokstudenten van het laatste studiejaar. Sinds zijn afscheid van Nijmegen in 2006 vormt deze visie de basis van de CEPCD-opleiding.

Peter Thoolen – Implantoloog NVOI, restauratief tandarts NVVRT

Peter Thoolen, Co director van het CEPCD, studeerde Tandheelkunde aan de Universiteit van Nijmegen (1977-1982) waar hij ook enkele jaren als studentassistent in de Prothetische Tandheelkunde fungeerde. Na zijn studie volgde een lange periode van intensieve nascholing, eerst in de Parodontologie en vervolgens in de Implantologie (NVOI-erkenning 2003).

Dit leidde o.a. tot een medewerkerschap aan de afd. Parodontologie in Nijmegen (1996-2006). In het Master of Science programma Parodontologie droeg hij verantwoordelijkheden voor Implantologie, Parodontale Prothetiek en de integratie Paro-Ortho.

Vanaf 1982 tot 2004 voerde hij in Oisterwijk een algemene praktijk, die daarna werd omgezet in een verwijskliniek voor Parodontologie, Implantologie en Reconstructieve THK; de huidige Oisterwijkkliniek Tandheelkunde.

Peter bekleedt vele functies in de organisatorische structuren van de Implantologie en Restauratieve Tandheelkunde in Nederland; sinds 2008 is hij lid van het Consilium Implantologicum. Momenteel lid van de opleidingscommissie van de NVVRT

Daarnaast ontwikkelde hij het CEPID onderwijsprogramma in het Dent@c Leerplein (een Blended Learning opleidingsprogramma) en Denthome (een tandheelkundig communicatieplatform).

Roger Diels - Orthodontist

Roger Diels studeerde tandheelkunde in Utrecht en sloot daar zijn opleiding af in 1988. Direct daarop volgde een specialistenopleiding in de Orthodontie aan de Case Western Reserve University in Cleveland USA, waar hij in 1994 afstudeerde met een MSD titel (Master of Science in Dentistry). Teruggekeerd in Europa koos hij voor een vervolgopleiding in de Orthodontie aan de Westfälische Wilhelmsuniversität in Münster, die hij afsloot in 1996. Momenteel staat hij als specialist in de Orthodontie geregistreerd in de Verenigde Staten, in Duitsland en in Nederland. Hij is tevens Diplomate of the American Board of Orthodontics. Beide specialistenopleidingen staan bekend om hun antidogmatische en “open” houding; een uitgesproken pré bij het interdisciplinair benaderen van “comprehensive” aspecten in de reconstructieve tandheelkunde.

Hans De Bruyn – Tandarts en tandarts voor orthodontie

Hans De Bruyn behaalde zijn tandartsdiploma aan de Vrije Universiteit van Brussel in 1979. Hij specialiseerde zich in de parodontologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen waar hij werkzaam bleef als wetenschappelijk medewerker en later als docent in het post academisch onderwijs tot 1989. In 1984 kreeg hij het Fellowship van de Academy of Dental Materials (Chicago), en in 1994 het POS getuigschrift in de Orthodontie (Utrecht). Hij geeft voordrachten en cursussen in binnen- en buitenland.

Zijn voornaamste interesse gaat uit naar de raakvlakken tussen de parodontologie en de andere tandheelkundige deelgebieden, met name de orthodontie. Vooral het gecombineerd inzetten van de parodontologie en de orthodontie als “toolbox” in het functieherstel, maakt het belangrijkste deel uit van zijn filosofie, en dus ook van zijn activiteiten.

Sophie Stolk - MKA-chirurg

Sophie Stolk-Liefferink is specialist Mond- Kaak- en Aangezichtschirurgie en sinds 2008 werkzaam in het St. Elisabeth ziekenhuis te Tilburg.

Van 1993 tot 1998 volgde zij haar tandheelkunde-opleiding aan het ACTA in Amsterdam. Daarna vond van 1998 tot 2004 de Geneeskunde-opleiding plaats aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en vervolgens van 2004 tot 2008 de specialisatie tot Mond- Kaak- en Aangezichtschirurg aan het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam.

Huidige aandachtsgebieden zijn Orthognatische chirurgie, Schisischirurgie, Preprothetische chirurgie en Implantologie, kortom uitgerekend die gebieden die uitstekend passen in het karakter van de CEPCD-opleiding.

Erik Nout - MKA-chirurg

Erik Nout werd na de afronding van zijn studie Biomedische Wetenschappen en tijdens zijn Geneeskundeopleiding geënthousiasmeerd door ervaringen tijdens het coschap op de afdeling Mondziekten, Kaakchirurgie en Bijzondere Tandheelkunde te Rotterdam. Vervolgens behaalde hij het tandarts diploma met onderscheiding en ging hij in opleiding tot specialist in de Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie. Naast het klinisch werk bestond er interesse in het verrichten van onderzoek, hetgeen heeft geresulteerd in een promotie over middengezichts-osteotomieen ‘On the Le Fort III osteotomy’. Hij is nu werkzaam als mond- kaak- en aangezichtschirurg in de maatschap van het St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg met speciale interesse in de (esthetische) implantologie, orthognathische chirurgie en (pre-) prothetische chirurgie, kortom raakvlakken die uitstekend passen in de “comprehensive” aspecten van de reconstructieve tandheelkunde.

Hij werd erkend als implantoloog voor de NVOI in 2016. Sinds 2014 is hij tevens werkzaam als staflid in het UZ Brussel (België) waar hij zich verder profileert op gebied van de esthetische implantologie en esthetische aangezichtschirurgie.

Bram van Loon – MKA-chirurg

Bram van Loon studeerde, specialiseerde en promoveerde aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Na zijn opleiding ging hij op zoek naar een groot, algemeen ziekenhuis die de MKA-chirurgie in de volle breedte uitvoert, zoals het EZT. Vanwege zijn Brabantse achtergrond ging zijn voorkeur uit naar een ziekenhuis in Noord-Brabant. In het EZT kwam een vacature vrij waarop hij direct solliciteerde.

Binnen de MKA-chirurgie richt hij zich op de kaakverplaatsende chirurgie. Dit zijn afwijkingen aan het gezicht en de tand- en kaakstand. Door operaties en behandelingen kan de vorm en stand van de boven- en onderkaak, jukbeenderen en kin worden verbeterd.

In 2014 promoveerde hij op een proefschrift over de driedimensionele verandering van delen van het gezicht door chirurgische ingrepen.

Zijn aandachtsgebieden binnen de MKA-chirurgie zijn:

* orthognatische chirurgie

* preprothetische/preimplantologische chirurgie

* maxillofaciale traumatologie

Liesbeth Speekenbrink – logopedist

Liesbeth Speekenbrink studeerde logopedie aan de Hogeschool Rotterdam en sloot haar opleiding af in 1987. Gedurende haar opleiding genoot zij het voorrecht colleges te volgen bij Mw. Henny den Hartog, logopedist. Zij baseerde toen al haar colleges op de kennis, inzichten en ervaring van de Amerikaan Daniel Garliner en zijn Myofunctional Therapy en was daarmee haar tijd vooruit.

Meteen na haar opleiding startte Liesbeth haar logopediepraktijk in de eerste lijn. Aanvankelijk combineerde zij dat met het werken als docent logopedie en als schoollogopedist. Eén van haar specialisaties is de oro-myofunctionele therapie (OMFT). Cliënten met schadelijk mondgedrag worden naar haar verwezen door tandartsen, orthodontisten en huisartsen. Door haar jarenlange ervaring op dit gebied worden steeds betere resultaten bereikt.

In de loop van de jaren is zij steeds meer het belang gaan inzien van het samenwerken met tandartsen en orthodontisten om tot een optimaal resultaat bij haar OMFT-cliënten te komen. Aanvankelijk gebeurde dat met wat schroom. Zaten deze wel op die samenwerking te wachten? Met vallen opstaan heeft zij het idee dat er nu steeds meer openheid ontstaat tussen de diverse disciplines.

In 2010 heeft zij de cursus Logopedie en Tandheelkunde van logopedist Peter Helderop en tandarts Berry Verlinden met goed gevolg afgerond. In 2012 en 2017 heeft ze haar kennis en vaardigheden op dit gebied nog eens opgefrist. Regelmatig heeft zij contact met de firma Myofunctional Research Europe. Dit bedrijf is bekend van de myofunctionele trainers die ingezet kunnen worden bij het corrigeren van incorrect mondgedrag. Ook bij dit bedrijf volgde zij diverse cursussen.

Petra van der Schee

Petra van der Schee volgde haar opleiding in de tandtechniek (1980-1985) aan het IVT (Instituut Vakopleiding Tandtechniek). Tijdens en ook na die opleiding was ze werkzaam bij het TTL Birner (dochter van TTL Tolmeijer) en in dienst van tandartsen aan de Hoflaan in Tilburg. Vanaf 1990 is zij eigenaar van VDS-Tandtechniek met in de jaren 1993-1996 een dependance in het Italiaanse Iseo.

Over haar kennis en vaardigheden:

Zij beschikt over een ruime ervaring in de tandtechnische branche, met name op reconstructief en esthetisch gebied. Haar specialisme ligt in vaste constructies, zowel analoog als digitaal vervaardigd. In innovatieve technieken is zij toonaangevend, zodat zij met betrekking tot de tandtechniek binnen de interdisciplinaire tandheelkundige problematiek een sparrende functie heeft verworven.

Prof dr. E. Hakman, orale psycho-pathologie

Op consultatiebasis aan de CEPCD-opleiding verbonden.

L. Panjoel, fysiotherapie

Op consultatiebasis aan de CEPCD-opleiding verbonden.

J. van Sambeek, fysiotherapie

Op consultatiebasis aan de CEPCD-opleiding verbonden.

Werkzaam in Oisterwijk en Waalwijk.


Specialisaties: manuele therapie, sportfysiotherapie, kaak- en aangezichtsklachten, hydrotherapie, medical taping, preventieve dienstverlening, OriGENE

"Ik geloof erin dat iedere klacht behandelbaar is als er naar de persoon achter de klacht gegekeken wordt."

Programma

CEPCD regulier op vrijdag

09:00 - 09:15 Voorbespreking patiëntenbehandelingen
09:15 - 12:30 Kliniek
12:30 - 13:00 Pauze
13:00 - 14:00 Literatuur-/planbesprekingen
14:00 - 15:00 Juniors: administratie/techniek werkzaamheden/zelfstudie etc. Seniors: polikliniek (1 cursist per tourbeurt) of kliniek
15:00 - 17:30 Juniors: theoriemodulen / capita selecta Seniors: polikliniek (1 cursist per tourbeurt) of kliniek

CEPCD iedere 3e vrijdag van de maand

09:00 - 09:15 Voorbespreking patiëntenbehandelingen
09:15 - 12:30 Kliniek
12:30 - 13:00 Pauze
13:00 - 14:00 Literatuur-/planbesprekingen
14:00 - 15:00 Juniors: administratie/techniek werkzaamheden/zelfstudie etc. Seniors: polikliniek (1 cursist per tourbeurt) of kliniek
15:00 - 17:30 Juniors: theoriemodulen / capita selecta Seniors: polikliniek (1 cursist per tourbeurt) of kliniek

Sociëteit

Tot voor kort was de CEPCD-Sociëteit een vast maandelijks onderdeel van de opleiding. Externe sprekers van uiteenlopende vakgebieden en visies werden uitgenodigd een voordracht te verzorgen om de brede integrale visie in onze opleiding te versterken (voor sprekersnamen zie bijlage). Deze periodieke activiteit werd eveneens als een soort "terugkomactie" voor de oud-cursisten beschouwd. Ook de partners/sponsoren van het programma, de kliniekmedewerkers en docenten, het team van het interne tandtechnische laboratorium en niet te vergeten de sprekers van eerdere bijeenkomsten waren welkom. Zowel de wetenschappelijke als de sociale aspecten tussen alle CEPCD-geledingen onderling vormden onze belangrijkste motivatie!

Inmiddels is het maandelijks karakter van de Sociëteit volledig gewijzigd. Vanaf januari 2017 hebben modulen met gastdocenten de plaats van de maandelijkse voordrachten ingenomen. De Sociëteit als zodanig komt nu nog 2x per jaar bijeen, in juni (afsluiting cursusjaar) en in december (afsluiting kalenderjaar).

Sprekers +

1. Peter vd Schoor

2. Marijn Creton

3. Jan v Hoeve

4. Hans De Bruijn

5. Pieter Pijnenburg

6. Frans-Jozef Dams

7. Marco Reinders

8. Andy v Veen

9. Kees Pameijer

10. Klaas v Keimpema

11. Coen Oldenburg

12. Luuc Schellekens & Renier vd Boomen

13. Miriam Ververs

14. Paul Versteegh

15. Bart Polder

16. Bram Lak

17. Willem Fennis

18. Dodger Hendriks

19. Peter Thoolen

20. Frans Nugteren

21. Rik Soehardi

22. Aad Zonnenberg

23. Marta Galindo Restrepo

24. Dirk Mettes

25. Frans Delfos

26. Jacques Weijmar

27. Peter Bolhuis

28. Berry Verlinden

29. Frans Berkhout

30. Frans-Jozef Dams

31. Rüdiger Junker

32. Daniel Oortgiesen

33. Michiel Schrijver

34. Oortgiesen / Thoolen

35. Otto de Zoete

36. Hans Beekmans

37. Hans v Pelt

38. Jan Willem Hoekstra

39. Ron vd Veen

40. Rob Mulie

41. Carien Mosk

42. Martin Janssen

43. Theo Hoppenreijs

44. Nobel Clinician

45. Piet vd Kuij

46. Henny Solleveld

47. Khee Hian Phoa

48. Tristan Staas

49. Casper Bots

50. Hugo v Beurden

51. Giles de Quincey

52. Jack Plooij

53. Jan v Hoeve

54. Michiel Wouters

55. Erik Nout

56. Bart v Oirschot

57. Peter Thoolen & Stefan Meutermans

58. Joerd vd Meer

59. firma Thommen

60. Maarten Bekkers

61. Ben Derksen

62. Hans De Bruijn

63. Joris Peeters

64. Dodger Hendriks

65. Marieke v Gelder

66. Paul Sipos

67. Jo Stassen

Cursisten +

 1. Bakker de Emmelotte
 2. Berge ten Floor
 3. Bindels Claudia
 4. Bongaerts Daan
 5. Boomen van den Renier
 6. Bruins Geert
 7. Dijk van Paul
 8. Doppen Paul
 9. Doppen Wil
 10. Godelaine Michael
 11. Haak Willemijn
 12. Hamstra–Mourik van Seline
 13. Hartman Katja
 14. Hautmans Jorn
 15. Hillebrands Ed
 16. Houten van den Mieke
 17. Jansen Maarten
 18. Koper Hans
 19. Leijden van-Mannaerts Annabelle
 20. Lobach Sjoerd
 21. Maliepaard Fieke
 22. Meutermans Stefan
 23. Nguyen Anthony
 24. Pameijer Kees
 25. Ruigewaard Gertjan
 26. Scheerder Ellis
 27. Schellekens Luuc
 28. Splinter Arjan
 29. Surtea Jacqueline
 30. Torres-de Heens Gaudy
 31. Van Hout Mieke
 32. Veerdonk van de Rogier
 33. Velthoven van Dirk
 34. Zadelhoff van Josinee

Gastmodules

Doel van de gastmodulen is het thematisch uitbreiden van het CEPCD-kerncurriculum met specifieke kennis en vaardigheden die het “comprehensive” karakter van de 3 jarige opleiding versterken. Elke module zal 1x per 2 à 3 jaar gepresenteerd worden en is als “education”-alternatief (beperkt) toegankelijk voor oud-cursisten. De lengte van modulen kan variëren in het aantal halve dagen; afhankelijk van de over te brengen kennis en (hands-on)vaardigheden.

 1. orthodontie pre-reconstructief | docent: Hans De Bruijn
 2. “alveolaire” orthodontie (versneld) | docent: Coen Oldenburg
 3. chirurgische orthodontie | docenten: MKA-EZTilburg
 4. risico analyse | docent: Stefan Meutermans
 5. digital smile design | docent: Frans Delfos
 6. implantologie | docent: Peter Thoolen
 7. psycho-diagnostiek | docent: Eelco Hakman
 8. digitale thk/tandtechniek | docent: Frans Delfos / Petra vd Schee
 9. orale myofunctionele diagnostiek/therapie | docenten: Peter Helderop / Arjan Starrenburg
 10. materiaalkunde en -keuze | in bewerking
 11. endodontologie/restauratieve thk | in bewerking
 12. parodontale plast. & reconstr. chirurgie | docent: Giles de Quincey
 13. volledige/partiële prothetiek | docent: Rosalien den Haan
 14. digitale occlusie analyse (T-scan) | docent: Arjan Starrenburg
 15. modules uit landelijke cursussen | in bewerking

Leerdoelen | Examens

Na afsluiting van het Continuing Education Program in Comprehensive Dentistry bezit de cursist in adequate mate:

 1. Kennis van diagnose, indicatie, behandeling en nazorg van klinische vakgebieden als onderdeel van “comprehensive dentistry” (o.a. tandheelkundige preventie, parodontologie, endodontologie, preprothetische orthodontie, preprothetische mond-, kaak- en aangezichtschirurgie, implantologie, restauratieve en reconstructieve tandheelkunde)
 2. Vaardigheid tot integratie en coördinatie van deze kennis in het opstellen van “comprehensive” behandelingsplannen
 3. Vaardigheid in het presenteren daarvan aan de patiënt
 4. Inzicht in temporisering en fasering in de uitvoering van “comprehensive” behandelingsplannen
 5. Vaardigheid tot het coördineren van een interdisciplinair tandheelkundig team
 6. Vaardigheid tot het onder regie doen uitvoeren van elk deel van de geplande behandelingen
 7. Vaardigheid tot het aansturen en coördineren van de tandtechnische aspecten van de tandheelkundige behandelingen
 8. Vaardigheid tot het zelfstandig uitvoeren van het restauratieve/reconstructieve deel van de behandelingen
 9. Vaardigheid tot het verzorgen van de passende nazorg

CEPCD-Examenreglement

Een CEPCD- kandidaat kan binnen de “comprehensive dentistry” het volgende aantonen:

 1. Kennis van diagnose, indicatie, behandeling en nazorg van klinische vakgebieden als onderdeel van “comprehensive dentistry” (o.a. tandheelkundige preventie, parodontologie, endodontologie, preprothetische orthodontie, preprothetische mond-, kaak- en aangezichtschirurgie, implantologie, restauratieve en reconstructieve tandheelkunde)
 2. Vaardigheid tot integratie en coördinatie van deze kennis in het opstellen van “comprehensive” behandelingsplannen
 3. Het zelfstandig opstellen van een “comprehensive” behandelingsplan en het presenteren daarvan aan de patiënt
 4. Inzicht in temporisering en fasering in de uitvoering van “comprehensive” behandelingsplannen
 5. Het coördineren van een interdisciplinair tandheelkundig team
 6. Het onder regie doen uitvoeren van elk deel van de geplande behandelingen
 7. Het aansturen en coördineren van de tandtechnische aspecten van de tandheelkundige behandelingen
 8. Het zelfstandig uitvoeren van het restauratieve/reconstructieve deel van de behandelingen
 9. Het verzorgen van de noodzakelijke nazorg
 10. Het samenstellen en verdedigen van een scriptie over een thema met “comprehensive” aspecten
 11. Het samenstellen, presenteren en verdedigen van 2 “comprehensive” casussen.

Examencommissie 2012

 • J.P. van Hoeve (vz)
 • Dr. W.M.M. Fennis
 • Dr. R. Junker
 • J.P.A.M. Smeekens
 • P.M.J.M. Thoolen

Examencommissie 2014

 • J.P.van Hoeve (vz)
 • H.B. Derksen
 • Dr. A.W.J. van Pelt
 • J.P.A.M. Smeekens
 • P.M.J.M. Thoolen

Examencommissie 2016

 • J.P.van Hoeve (vz)
 • H.B. Derksen
 • Dr. A.W.J. van Pelt
 • J.P.A.M. Smeekens    
 • P.M.J.M. Thoolen

Examencommissie 2018

 • J.P.van Hoeve (vz)
 • Dr. A.W.J. van Pelt
 • S. Smeekens
 • J.P.A.M. Smeekens   
 • P.M.J.M. Thoolen

Inschrijven

Wilt u zich inschrijven voor de opleiding als cursist of meer informatie ontvangen? Dan kunt u contact opnemen met EST educatie via de receptie van de Oisterwijkkliniek Tandheelkunde. U kunt deze mailen of bellen 013 - 521 06 60

Voorwaarden

Om deel te kunnen nemen aan het CEPCD-programma hanteren wij de volgende algemene eisen:

1. Voor toelating van de kandidaat tot het CEPCD-programma dient registratie als tandarts te hebben plaats gevonden.

2. De kandidaat wordt tot de opleiding toegelaten nadat de opleider en de opleidingsinrichting daarmee akkoord zijn gegaan.

ARCHIEF

Als deelnemer van het CEPCD-programma krijgt u toegang tot ons online archief waar u onder andere de literatuur en artikelen vindt die wij bespreken tijdens de seminars. Om toegang te krijgen tot het archief dient u uzelf dus in te schrijven voor het programma.